BETINGELSER

BETINGELSER

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til 4736 FITNESS.

Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. 10-turs klippekort skal bruges indenfor 3 måneder fra købsdato. 1 til 4-turs klippekort skal bruges indenfor 2 uger fra købsdato og 5 til 6 turs klippekort skal bruges indenfor 3 uger fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. 4736 FITNESS kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

 

§2. Medlemskort

Medlemskortet (dørbrik) medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Medlemskortet (dørbrikken) er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til 4736 FITNESS, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.


§3. Betaling

Ved oprettelse af medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.

Ved oprettelse af et automatisk kortbetaling medlemskab tilmeldes aftalen automatisk kortbetaling, og du betaler for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at 4736 FITNESS opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder 4736 FITNESS sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.


§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved med automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af 4736 FITNESS.


§5. Varighed/Medlemskab

Ved automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.


§6. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for medlemskab med automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til 4736 FITNESS, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.

Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. marts 2019, og har en minimumsperiode på løbende måned + 1 måned. Minimumsperioden udløber den 30.04.2019. 4736 FITNESS skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 31.03.2019, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb den 30.04.2019.


§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

4736 FITNESS forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail) senest   45 dage før prisændringerne træder i kraft.


§8. Træning og ophold i centret

4736 FITNESS er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. 4736 FITNESS er også røgfrit område, både inde og ude.

 

Al træning og ophold i 4736 FITNESS såvel fitnesscentret som udendørs træningsanlæg foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i 4736 FITNESS. Børn kan fra 12 år blive medlem i 4736 Fitness. Børn på 12 år må kun benytte 4736 FITNESS´s faciliteter, ifølge med en voksen myndig person, der ligeledes er medlem i 4736 Fitness. Børn/unge mellem 13 og 18 år samt umyndige må kun benytte 4736 FITNESS´s faciliteter, ifølge med en voksen myndig person eller hvis 4736 FITNESS har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge.

Børn mellem 12 og 15 år, må ikke træne med vægte.

Børn mellem 12 og 15 år, skal have en prøvetime. 

Børn under 12 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen.

Under træning i fitnesscentret skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning.

Under træning i på vores udendørsområde skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til udendørs træning Ingen bar overkrop. Træning med bare fødder og strømpesokker er dog tilladt i begrænset omfang og er på eget ansvar. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Medbring gerne dit eget lille håndklæde, for at skåne maskiner, samt til aftørring af sved. 

Mobilsamtaler skal begrænses.                             


§9. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller 4736 FITNESS’s ansatte, kan 4736 FITNESS uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.


§10. Ændringer i hold m.v.

4736 FITNESS forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i 4736 FITNESS samt på www.4736fitness.dk. Desuden kan 4736 FITNESS samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.


§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning på 4736FITNESS’s område og træning i regi af 4736 FITNESS udenfor vores område sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos 4736 FITNESS. 4736 FITNESS tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Der gives ikke garanti for vægttab.


§12. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. 4736 FITNESS bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Har du lånt en hængelås af 4736 FITNESS bedes den tilbageleveret til receptionen. Ved manglende tilbagelevering opkræves et gebyr på kr. 70,00.


§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at 4736 FITNESS må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til 4736 FITNESS.


§14. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 3 timer før holdstart. Er der tale om et morgenhold, skal afbud ske senest aftenen før inden kl. 20. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på telefon 2682 1671 på hverdage indtil kl. 15, via e-mail til info@4736fitness.dk, eller via sms, når 4736 FITNESS har åbnet for denne service. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved automatisk kortbetaling kr. 50,00 ved kontantkort mister du den pågældende dags træning.

Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.


§15. Fremmøde

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 15 minutter før timens start.

Fremmøde til aftale med fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen.


§16. Venteliste

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest 2 timer før holdstart. Er det et morgenhold, vil du få besked aftenen før senest kl. 21.30. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.


§17. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen.

Før du begynder din træning hos os beder vi dig lave en aftale med en af vore fitness-instruktører, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne.


§18. Afbud til fitness-instruktør/personlig træner.

Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores fitness-instruktør eller personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 16. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved automatisk kortbetaling kr. 50,00, ved kontantkort mister du 2 dage. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.


§19. Doping accepteres ikke. Salg af doping i centeret medfører politianmeldelse. 

Såfremt 4736 FITNESS bliver medlem af Anti Doping Danmark er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.